Reglament

 

1 INTRODUCCIÓ

A la reunió ordinària del Secretariat Nacional del dilluns 04 d’octubre de 2021, s’acorda començar els tràmits per tal de procedir a la renovació d’aquest òrgan.

Els criteris bàsics de renovació del Secretariat Nacional es defineixen a l’Article 78 del Reglament Estatutari de Funcionament Intern (en endavant REFI) aprovat a l’AN de juliol del 2019 a Celrà.

 

2 ARTICLES D’APLICACIÓ DEL REFI

2.1. Referent a la composició, renovació i elecció

Article 70.- Composició

El Secretariat Nacional està compost per un mínim de 15 persones militants de l’organització que han estat elegides en votació del conjunt de la militància per un mandat de dos anys.

Article 78.- Renovació i elecció dels membres del Secretariat Nacional
78.1. El procés de renovació i elecció dels membres del Secretariat Nacional quedarà definit en el Reglament del Secretariat Nacional. Aquest procés ha de garantir la possibilitat de vot a tota la militància i ha de tenir mesures per tendir cap a la paritat de gènere en el Secretariat Nacional.

78.2. El Reglament del Secretariat Nacional regularà l’elecció de substitutes en cas de necessitat

78.3. Es podran presentar per formar part del SN aquelles persones que faci un any o més que militen a la CUP. Aquelles militants que, per la raó que sigui, hagin deixat de ser-ho, no podran accedir a ser membres del secretariat fins passat un període d’un any de militància activa i pagament de quotes al dia.

Article 79.- Limitació del mandat al Secretariat Nacional
79.1. Cap militant de l’organització pot acumular de manera consecutiva més de 8 anys en el Secretariat Nacional.

2.2 Referent al funcionament i especificacions generals

Els altres articles que fan referència al Secretariat Nacional els podeu trobar al Capítol VII: Del Secretariat Nacional del REFI:

 • Article 69.- Definició i competències del Secretariat Nacional
 • Article 71.- Organització interna
 • Article 72.- Òrgans complementaris
 • Article 73.- Portaveus
 • Article 74.- Règim de sessions i convocatòries
 • Article 75.- Adopció d’acords
 • Article 76.- Actes de les sessions
 • Article 77.- Informes de gestió
 • Article 80.- Revocació de membres del Secretariat Nacional

 

3 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS

Es procedirà a la convocatòria d’unes eleccions extraordinàries per a escollir la totalitat del Secretariat Nacional quan més de la meitat dels membres titulars del Secretariat hagin dimitit o hagin estat substituïts des del moment de la seva elecció.

3.1 Presentació de candidatures
De les 15 persones que formaran el Secretariat Nacional, 11 seran escollides a través de candidatures col·lectives i 4 a través de candidatures individuals.

Finalitzat el termini de presentació de les candidatures, hi haurà un període de revisió per esmenes possibles errors, i finalment es faran arribar a la militància.

Per tal de garantir com a mínim una llista per ocupar el següent Secretariat Nacional, l’actual SN sortint proposa la creació d’un grup motor que dinamitzi i lideri el procés de debat i que acabi fent una proposta de llista, que seria presentada posteriorment a l’Assemblea Nacional Organitzativa del proper 19 de desembre i validada posteriorment seguint el procés establert en aquest reglament.

El grup motor estarà format per 4 persones anomenades pel Secretariat Nacional que tindran la potestat de formular una proposta de llista de Secretariat Nacional: Esther Sancho de Lleida, Miquel Perelló dels Guiamets, Joan Teran de Barcelona i Lluis Riera d’Olot.

Per fer-ho, les 4 companyes que formen el Grup Motor podran escollir almenys una persona referent de cada assemblea territorial perquè, conjuntament, es proposin possibles candidates. Les següents setmanes es realitzaran entrevistes, reunions i debats fins que es conformi la nova proposta de Secretariat Nacional (una llista grupal d’onze persones i 4 candidatures individuals).

El Grup Motor impulsarà les iniciatives que cregui convenients per rebre propostes directament de les assemblees locals i territorials, així com dels grups de treball.

3.2 Període de presentació pública i al territori
Es preveu un període per tal que les candidatures es puguin presentar al territori, tant amb actes territorials com mitjançant els recursos digitals de l’organització (via circulars, web)
Es valorarà fer una roda de premsa de presentació d’inici del procés.

Votació i elecció
Finalment es procedirà a la votació via telemàtica on hi podrà participar la militància d’acord amb els criteris habituals de dret a vot.
El Secretariat Nacional escollit es presentarà al Consell Polític i s’iniciarà el procés de traspàs pel part del SN sortint.

 

4 COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es crearà una Comissió de Seguiment que vetllarà per al bon funcionament i transparència del procés.

Les funcions bàsiques d’aquesta comissió de seguiment seran

 • Control del cens de l’organització amb dret a vot i informar les dades corresponents
 • Recollir i respondre a les possibles incidències i reclamacions que puguin sorgir al llarg del procés
 • Vetllar perquè es compleixin els terminis i el reglament
 • Coordinar el procediment de votació
 • Redactar l’informe final dels resultats de la votació incloent les possibles incidències i resolucions durant el procés.

 

Aquesta comissió estarà formada per:

 • Coordinació d’organització: Adriana Llena
 • Coordinació de comunicació: Jordi Salvia
 • Persona escollida per el SN: Esther Sancho, Miquel Perelló, Joan Teran i Lluís
  Riera
 • 3 persones militants escollides per sorteig

 

5 PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

5.1 Candidatures col·lectives

Les candidatures col·lectives estaran formades per 11 militants i un màxim de 5 militants suplents. Les persones que es presenten hauran d’estar inscrites al cens de l’organització com a militants abans del 20 de desembre del 2020 i que estiguin al corrent de quotes, és a dir que portin un mínim d’un any com a militants de l’organització.

Per a la presentació de la llista caldrà tenir en compte:

 • Criteris de gènere: de les 11 persones titulars, un mínim de 5 hauran de ser dones
 • Criteris territorials: la llista haurà de tenir representació de com a mínim 5 territorials (1/3 de les que tenen representació al CP)

Els documents de presentació hauran de contenir:

 • Presentació de la trajectòria política, habilitats i motivacions cadascuna de les persones que formen part de la candidatura (màxim una pàgina per persona, es recomana posar fotografies )
 • Pla de treball d’acord amb els documents aprovats a l’AN de Barcelona de desembre de 2021, indicant prioritats i projectes propis. (màxim 5 pàgines)

A banda, un resum de màxim mitja pàgina per poder posar al web o fer-lo arribar als mitjans si es creu necessari.

Totes les candidatures es penjaran a l’Àgora. Si es considera necessari, es poden fer arribar documents maquetats en pdf per penjar-los a l’Àgora.

Cada persona que formi part de la candidatura haurà de signar el consentiment de publicació de dades per tal de poder penjar les candidatures al web. Es facilitarà el model corresponent.

Tota la documentació s’haurà d’enviar en format editable (per poder penjar els textos al web), al correu [email protected], indicant a l’assumpte «Candidatura col·lectiva SN». A l’hora de l’enviament caldrà indicar les dades de la persona de contacte de la candidatura.

5.2 Candidatures individuals

Podrà presentar la seva candidatura individual qualsevol persona militant que estigui inscrita al cens de l’organització com a militant abans del 20 de desembre del 2020 i que estigui al corrent de quotes.

Les candidatures individuals hauran de contenir, com a mínim els següents apartats amb un màxim de 5 pàgines:

 • Presentació de la trajectòria política, habilitats i motivacions (es recomana posar fotografies )
 • Proposta de prioritats i reptes de l’organització

A banda, un resum de màxim mitja pàgina per poder posar al web o fer-lo arribar als mitjans si es creu necessari. Totes les candidatures es penjaran a l’Àgora. Si es considera necessari, es poden fer arribar documents maquetats en pdf per penjar-los a l’Àgora.

Les persones que es presentin amb candidatura individual, hauran de signar el consentiment de publicació de dades per tal de poder penjar les candidatures al web. Es facilitarà el model corresponent.

Tota la documentació s’haurà d’enviar en format editable (per poder penjar els textos al web), al correu [email protected], indicant a l’assumpte «Candidatura individual SN».

 

6 PERÍODE DE PRESENTACIÓ A LES ASSEMBLEES TERRITORIALS

Entre el període de presentació de les candidatures i l’inici de la votació, es preveu una setmana per tal que les candidatures puguin presentar-se arreu del territori en igualtat de condicions.

Es preveuen tres espais per tal que les candidatures puguis exposar les seves propostes:

Actes de presentació al territori

Es preveuen 3 actes a tres punts cèntrics del territori, un dels quals amb streaming.

Espai web per penjar les candidatures

Crear un espai web públic on es pengin les candidatures. A banda, les candidatures estaran penjades a l’Àgora.

Mailing a la militància

Es farà un enviament a la militància on cada candidatura podrà adjuntar documents maquetats, vídeos i qualsevol format que permeti la plataforma d’enviament de circular per fer-lo arribar a la militància.

6.2 Codi ètic

 • En cap cas es permetrà cap classe de desqualificació pública entre candidatures ni entre cap dels seus membres
 • Pal tal d’evitar greuges cap a alguna candidatura, els membres del Grup Parlamentari, els Alliberats i els Càrrecs Electes s’abstindran de promocionar cap de les candidatures, amb l’excepció de càrrecs electes que es presentin a alguna candidatura.
 • S’evitarà la utilització de premsa, sigui escrita o gràfica, per a la promoció activa de cap de les candidatures.

L’incompliment d’aquest codi ètic suposarà automàticament l’eliminació de la candidatura del procés.

 

7 SISTEMA DE VOTACIÓ I ELECCIÓ

El sistema de votació serà mitjançant vot telemàtic i secret.

Tindrà dret a vot tota la militància de la CUP amb sis mesos d’antiguitat al cens nacional de l’organització en el moment del final de la votació i que estigui al corrent de les quotes.

L’enllaç a la plataforma de votació es rebrà de forma personal al correu amb el qual cada militant està inscrit a la intranet. Per tant, l’adreça que aparegui a la intranet ha de ser personal.

7.1 Procediment de votació

La votació constarà de dos apartats, un per escollir la candidatura col·lectiva i un altre per escollir els candidats individuals.

El sistema mostrarà com a primera opció a cada part tres opcions:

Vull votar No vull votar Vot en blanc

Votació candidatures col·lectives

 • Cada militant, que compleixi els requisits corresponents, té dret a votar només una de les llistes presentades com a candidatura col·lectiva, tenint la possibilitat de canviar l’ordre dels noms dels titulars de la llista (no dels suplents)

La pantalla de votació mostrarà les candidatures col·lectives amb la llista de membres ordenada segons ha decidit la candidatura. A l’hora de la votació, hi haurà l’opció de canviar l’ordre de la llista a la qual es concedeix el vot. Si no s’indica, la votació mantindrà l’ordre original.

Votació candidatures col·lectives

 • Cada militant, que compleixi els requisits corresponents, té dret a votar un màxim de tres entre totes les persones que s’hagin presentat individualment.

La pantalla de votació mostrarà els noms de totes les candidatures individuals, de les quals caldrà seleccionar un màxim de 3 candidatures.

 

7.2 Selecció dels membres del SN segons els resultats

11 persones de candidatures col·lectives
 • En cas que una llista obtingui el 65% dels vots vàlids (suma de vots a candidatura i vots en blanc), les 11 persones membres de la llista que hagi aconseguit aquest percentatge seran proclamats membres del Secretariat Nacional
 • Si cap de les llistes presentades aconsegueix el 65% dels vots vàlids, s’adjudicarà a cada llista un nombre de persones del SN seguint el mètode de restes majors amb quota Hare.Per calcular quines persones de cada llista formen part del SN, es reordenaran les 11 titulars de cada llista atorgant a cada candidat una puntuació de 12-n (essent n el nombre d’ordre dins la llista) i, un cop sumades les puntuacions de tots els vots, ordenant el resultat de major a menor.
4 persones de candidatures individuals
 • Seran proclamades membres del Secretariat Nacional les 4 persones que obtinguin més vots.
 • La resta de candidates restaran com a suplents seguint l’ordre de vots aconseguits.
Qüestions de gènere

Tot i que es tendirà cap a la paritat, es garantirà que un mínim del 40% de les persones que formin el SN ha de ser dones, és a dir que en còmput total de les 15 persones no hi hagi menys de 6 dones. En cas que no es compleixi aquest mínim, s’aplicaran les següents mesures correctores:

 1. En primer lloc, la primera dona no escollida de la candidatura col·lectiva més votada, passarà a formar part del SN en detriment de l’home amb un nombre d’ordre més alt.
 2. Si continua sense haver-hi en nombre mínim de dones, es farà el mateix amb la segona candidatura col·lectiva més votada, i així successivament.
 3. Si un cop feta aquesta operació amb totes les candidatures escollides encara no s’arriba al mínim de 6 dones, la primera dona més votada de les candidatures individuals serà proclamada membre del SN en lloc del darrer home.
 4. Si encara no s’arribés al mínim, es repetiria el cicle tornant a començar el cicle pel punt 1 fins que el nombre de dones proclamades fos el mínim establert de 6.

 

8 EN CAS DE RENÚNCIA

Cas de renúncia o dimissió d’una persona del SN que s’hagués presentat en candidatura col·lectiva

 • En aquest cas, serà substituïda per la següent persona d’aquella mateixa llista.
 • Si la llista no inclou suplents, o es queda sense membres per cobrir les baixes, la plaça vacant es cobrirà amb la primera persona de suplents de les candidatures individuals.
 • Si tampoc hi ha suplents individuals, s’obrirà una convocatòria per cobrir la plaça vacant.

Cas de renúncia o dimissió d’una persona del SN que s’hagués presentat en candidatura individual

 • En aquest cas, serà substituïda per la primera persona de suplents de les candidatures individuals
 • Si no hi ha suplents individuals, s’obrirà una convocatòria per cobrir la plaça vacant

En qualsevol cas, per la substitució de baixes es tindrà en compte el requisit de gènere tal com s’estableix a l’apartat anterior.

Quan més de la meitat dels membres titulars del Secretariat Nacional hagin dimitit o hagin estat substituïts des del moment de la seva elecció, caldrà convocar una renovació de tot el Secretariat Nacional.

 

9 RESUM DE TERMINIS

 • Aprovació per CP del reglament: Consell Polític dissabte 20 de novembre
 • Constitució de la comissió de seguiment: dilluns 22 de novembre
 • Presentació de candidatures: del 5 de febrer al 25 de febrer
 • Rectificació d’irregularitats: del 26 al 28 de febrer
 • Candidatures disponibles al web: 1 de març
 • Període de campanya: del 1 al 6 de març
 • Votació telemàtica: del 7 al 9 de març
 • Anàlisi i publicació de resultats: 10 de març
 • Primera reunió nou SN: 14 de març