1 INTRODUCCIÓ

A la reunió ordinària del Secretariat Nacional del dilluns 27 de novembre de 2017, s'acorda començar els tràmits per tal de procedir a la renovació d'aquest òrgan.

D'acord amb els acords presos a l'Assemblea Nacional celebrada el 22 de maig de 2016 a Esparreguera, aquest procediment queda regulat per l'aprovació de les esmenes 18 i 19A de la ponència organitzativa i queden integrades com a article 70 de l'adaptació dels estatuts.

Amunt

2 ARTICLES D'APLICACIÓ DELS ESTATUTS

D'acord amb les esmenes aprovades a l'AN d'Esparreguera, els articles d'aplicació referents a la renovació del SN són els següents:
 • Article 70. – Renovació i elecció dels membres del Secretariat Nacional
 • Article 71.- Limitació de mandat al Secretariat Nacional
 • Article 72. – Revocació de membres del Secretariat Nacional
Tots tres articles s'adjunten com annex al present document.

Amunt

3 CONSIDERACIONS GENERALS

Es procedirà a la convocatòria d’unes eleccions extraordinàries per a escollir la totalitat del Secretariat Nacional quan més de la meitat dels membres titulars del Secretariat hagin dimitit o hagin estat substituïts des del moment de la seva elecció.


3.1 Composició del Secretariat Nacional

El Secretariat Nacional està format per 15 persones i amb un mandat màxim de 4 anys. No obstant, el Secretariat Nacional es mantindrà en funcions fins que prenguin possessió els membres del nou Secretariat Nacional.

Un mínim del 40% de les persones membres del Secretariat Nacional seran dones. Per tant, caldrà preveure aquest condicionant en la formació de les candidatures.

En cas que hi hagi alguna baixa, que faci que aquest percentatge baixi del 40% la persona suplent també haurà de ser una dona, per tal de mantenir el percentatge mínim estipulat. En cas que no hi hagi cap suplent dona, s’obrirà un termini per a presentació de candidatures femenines, a votar entre tota la militància. La dona que més vots rebi s’incorporarà al SN.

3.2 Sistema de votació i d'elecció

El sistema de votació serà mitjançant vot telemàtic i secret.

Tindrà dret a vot tota la militància de la CUP amb 6 mesos naturals d'antiguitat al cens nacional de l'organització en el moment del final de la votació i que estigui al corrent de les quotes. Per a poder exercir el dret a vot és imprescindible que les persones militants estiguin inscrites a la intranet de la CUP amb una adreça electrònica única correcte i personal.

Les persones registrades al cens de militants podran votar de manera electrònica mitjançant el registre que rebran al correu electrònic que consti a la intranet.

Dels 15 militants escollits per al SN, 11 seran escollits a través de les candidatures col·lectives i 4 de les candidatures individuals.

3.3 En cas de renúncia

Totes les persones que no hagin estat escollides formin una bossa de suplents per ordre de més votats.

En cas de renúncia o dimissió d’un membre del SN que s’hagués presentat en candidatures col·lectives, el substituirà la següent persona d’aquella mateixa llista. Si la llista no inclou suplents, o es quedés sense membres per cobrir les baixes, s’hauria d’obrir una plaça pel SN ja que les persones que hi hauria a la bossa de suplents no haurien estat votades per substituir a ningú.

En cas de renúncia o dimissió d’un membre del SN que s’hagués presentat en candidatura individual, el substituirà la següent persona més votada de la llista de candidatures individuals. En el cas que no hi hagi més candidatures individuals per substituir una renúncia o dimissió, el lloc vacant en el SN es cobrirà amb la persona de la bossa de suplents segons l’ordre.

En qualsevol cas, per a la substitució de baixes, es tindrà en compte el requisit de gènere tal com s'estableix a l'apartat corresponent.

Amunt

4 BASES PER LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES4.1 Enviament de candidatures

Les candidatures, tant col·lectives com individuals, es faran arribar al correu electrònic secretariatecnia@cup.cat indicant a l'assumpte «CandidaturaCol·lectiva_SN» o bé «CandidaturaIndividual_SN»

S'enviaran en format editable i hauran de complir amb les bases que s'exposen a continuació. Qualsevol candidatura que no compleixi estrictament amb les bases indicades quedarà descartada del procés d'elecció, tret que es resolguin les irregularitats en el període establert per aquest motiu.

4.2 Formats de presentació

El cos del document serà amb lletra entre 10pt i 12pt amb interlineat 1,5 o simple. En cas de les candidatures col·lectives la descripció de la trajectòria política no podrà superar més d'una pàgina per cada membre de la candidatura. El document total no podrà superar les 25 pàgines.

En el cas de les candidatures individuals, el document total no podrà superar les 5 pagines. Des de l’organització es passarà una plantilla pel format de la presentació, una altra pel format d’aval i una altra per les fotografies i el consentiment perquè les dades siguin públiques al web.

4.3 Candidatures col·lectives

La llista estarà formada per 11 militants titulars i un màxim de 5 militants suplents. Totes les persones que formin part d'una candidatura col·lectiva caldrà que estiguin avalades per les seves Assemblees Locals.

A la papereta de vot hi haurà totes les llistes proposades, ordenades segons l'ordre establert pels propis membres de la llista. Per garantir l’equilibri territorial dins del SN, totes les llistes que es presentin, hauran de comprendre militància provinent de com a mínim cinc AT (un terç de les AT donades d’alta en el moment de la convocatòria).

Igualment serà imprescindible que cada llista inclogui cinc dones entre d'entre els 11 militants titulars.

Les candidatures hauran de contenir, com a mínim els següents apartats:

 • Proposta del Pla de Treball (Els plans de treball hauran d'anar d'acord amb el desplegament organitzatiu i polític aprovat per Assemblea Nacional)
 • Reptes de l'organització a curt, mig i llarg termini
 • Presentació de la trajectòria política de cadascun dels membres de la candidatura
 • Proposta concreta de quines persones de la candidatura es presenten per ocupar cadascuna de les àrees del SN

4.4 Candidatures individuals

Qualsevol militant pot presentar la seva candidatura de forma individual sempre que aquesta estigui avalada, com a mínim, per la seva Assemblea Local.

Les candidatures hauran de contenir, com a mínim els següents apartats:
 • Reptes de l'organització a curt, mig i llarg termini
 • Presentació de la trajectòria política
 • Àrea del SN on li agradaria treballar dins del SN


Amunt

5 COMISSIÓ ELECTORAL

Es crearà una Comissió Electoral que actuarà com a òrgan de control i vetllarà per al bon funcionament i transparència del procés.

5.1 Funcions bàsiques de la comissió

 • Control del cens de l'organització amb dret a vot i donar el conèixer el total numèric
 • Recollir i donar resposta a les possibles incidències i reclamacions que puguin sorgir al llarg del procés
 • Marcar i fer complir els terminis acordats per al procés
 • Vetllar perquè es compleixi allò indicat en aquest reglament
 • Tenir disponibilitat telemàtica durant tot el procés
 • Tenir disponibilitat presencial (si pot ser) el dia de revisió i aprovació de les candidatures
 • Tenir disponibilitat presencial (obligatòria) el dia del recompte
 • Assumir possibles reunions en cas d'incidències

5.2 Composició de la Comissió Electoral

Els membres de la comissió Electoral estan proposats pel SN i seran aprovats pel Consell Polític.
 • Organització: Laura Vallejos i Martí Humet
 • Comunicació: (per la gestió web i mitjans) Pep Medina
 • 2 membres del Secretariat Nacional designats per aquest mateix que no es presentin a la renovació del SN
 • 3 militants escollits per sorteig


Amunt

6 REGULACIÓ DEL PROCÉS DE CAMPANYA

Les candidatures s'enviaran a la militància amb un mes d'antelació a la votació. Entre l'enviament de candidatures i l'obertura del termini de votacions, s'obrirà un període de presentació de les candidatures.

6.1 Procés de presentació de les candidatures

Per tal d'assegurar igualtat de condicions en la promoció de cadascuna de les candidatures, ja sigui col·lectiva o individual, la presentació d'aquestes constarà de tres parts:

Acte de presentació a les Assemblees Territorials
Fer 4 actes, ajuntant Assemblees Territorials i oferint streaming privat. La distribució dels actes i el format estarà dissenyat des de la Comissió Electoral i el format serà unificat.

Espai web per penjar les candidatures
Aprofitar el web «embranzida.cup.cat» o bé crear-ne un de nou però amb el mateix format de presentació de les llistes. [Finalment es crea un de nou]

Mailing a la militància
Durant el període de presentació, es posarà a disposició de cada candidatura l'enviament de 2 mails a la militància, des de la Comissió Electoral, per a la seva promoció.

6.2 Codi ètic

 • En cap cas es permetrà desqualificacions públiques entre candidatures ni entre cap dels seus membres.
 • Per tal d'evitar greuges cap a alguna candidatura, els membres del Grup Parlamentari, els Alliberats i els Càrrecs Electes s'abstindran de promocionar cap de les candidatures, amb l'excepció d'aquelles persones càrrecs electes que es presentin en alguna candidatura.
 • S'evitarà la utilització de premsa, ja sigui escrita o gràfica, per a la promoció activa de cap de les candidatures.
L'incompliment d'aquest codi ètic suposarà automàticament l'eliminació de la candidatura del procés.


Amunt

7 PROCEDIMENT DEL VOT TELEMÀTIC

En la votació telemàtica s’haurà de garantir el correcte funcionament del sistema de votació, la confidencialitat del vot, la transparència del procediment i que totes les opcions de vot puguin ser expressades (inclosos els possibles vots en blanc que la militància desitgi efectuar si s’escau).

El termini per a la realització del vot serà d'una setmana.

7.1 Sistema de votació

 • Cada militant té dret a votar a només una de les llistes presentades com a candidatura col·lectiva, tenint la possibilitat de canviar l’ordre dels noms dels titulars de la llista (no dels suplents).
 • Cada militant té dret a votar fins a un màxim de tres entre totes les persones candidates en llistes obertes.

7.2 Procediment

La votació constarà de dos apartats, un per escollir una candidatura col·lectiva i un altre per escollir candidats individuals.

7.2.1 Candidatures Col·lectives
A la papereta de vot hi haurà totes les llistes proposades, ordenades segons l'ordre establert pels propis membres de la llista.

En el moment de la votació, les votants podran indicar, si volen, el número d'ordre de tots els membres de la llista la qual concedeixen el vot. En cas de no indicar-ho, l'ordre serà el preestablert per la pròpia candidatura.

En cas que una llista obtingui el 65% dels vots vàlids (suma de vots a candidatura i vots en blanc), les 11 membres de la llista que hagi aconseguit aquest percentatge seran proclamats membres del Secretariat Nacional.

Si cap de les llistes presentades aconsegueix el 65% dels vots vàlids, s'adjudicarà a cada llista un nombre de persones per formar part del SN seguint el mètode de restes majors amb quota Hare. Per calcular quines persones de cada llista formen part del SN, es reordenaran les 11 candidates titulars de cada llista atorgant a cada candidat una puntuació de 12-n (essent n el nombre d'ordre dins de la llista) i, un cop sumades les puntuacions de tots els vots, ordenant el resultat de major a menor.

7.2.2 Candidats individuals
En un segon apartat, hi haurà la llista de totes les persones que hagin presentat una candidatura individual. Cada votant podrà marcar un màxim de 3 persones d'entre totes les candidates i seran proclamades membres del Secretariat Nacional les 4 persones que obtinguin més vots. La resta de candidates restaran com a suplents seguint l'ordre de vots aconseguits.

7.2.3 Qüestions de gènere
Com que els estatuts estableixen que un mínim del 40% de les persones que formin el SN han de ser dones, en el cas que les 15 persones escollides segons es sistema establert no compleixi aquest percentatge (és a dir, si en el còmput total no hi ha almenys 6 dones), s'aplicaran les següents mesures correctores:

En primer lloc, la primera dona no escollida de la candidatura conjunta més votada, passarà a formar part del SN en detriment de l'home amb un nombre d'ordre més alt.

Si continua sense haver-hi en nombre mínim de dones, es farà el mateix amb la segona candidatura col·lectiva més votada i així successivament. Si, un cop feta aquesta operació amb totes les candidatures escollides encara no s'arriba al mínim de 6 dones, la primera dona més votada de les candidatures individuals serà proclamada membre del SN en lloc del darrer home. Si tot i així encara no s'arribés al mínim, es repetiria el cicle tornant a començar per la candidatura col·lectiva més votada, fins que el nombre de dones proclamades fos el mínim establert de 6.

Amunt

8 RESUM DEL PROCÉS I TERMINIS

 • Dissabte 9 de desembre de 2017. Aprovació per CP del reglament i de la constitució de la Comissió Electoral al SN de l’11 de desembre.
  Inici període presentació candidatures
 • Diumenge 14 de gener de 2018 (23:59h). Finalització del termini de presentació de candidatures a la Comissió Electoral.
 • Dilluns 15 de gener de 2018. Revisió de candidatures presentades. Inici període de rectificació d’irregularitats detectades.
 • Dimecres 17 de gener de 2018 (23:59h). Finalització període de rectificacions.
 • Dijous 18 de gener de 2018. Tancament definitiu de candidatures presentades.
 • Divendres 19 de gener de 2018. Enviament candidatures a la militància i publicació al web. Inici del període de campanya.
 • Divendres 9 de febrer de 2018. Finalització del període de campanya.
 • Dissabte 10 de febrer de 2018. Inici període votació.
 • Dijous 15 de febrer de 2018 (23:59h). Final període de votació.
 • Divendres 16 de febrer de 2018. Recompte resultats i comunicació dels resultats.
 • Dissabte 17 de febrer de 2018. Ratificació al CP.